Vedtægter - Hvem er YFU Danmark

Vedtægter


NAVN OG HJEMSTED
§ 1. Foreningens navn er Youth For Understanding Danmark. Foreningen bruger også navnet YFU Danmark.
Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Huset på Stationsvej 4, 5690 Tommerup St.

FORMÅL

§2. Youth For Understanding Danmark er en selvejende, non-profit forening, der er baseret på frivilligt arbejde og er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.
Stk. 2. Foreningens formål er at fremme mellemfolkelig forståelse baseret på gensidig respekt og værdsættelse af kulturelle forskelle på lokalt, nationalt og globalt plan. Foreningen søger endvidere at fremme samfundsengagement, livslang læring og en fredeligere verden.
Stk. 3. Foreningen indfrier hovedsageligt sit formål gennem interkulturel udveksling af unge og i forbindelse hermed

a. forberedelse, uddannelse og løbende støtte til unge udvekslingsstudenter og deres værtsfamilier,
b. uddannelse af foreningens medlemmer,
c. uddeling af stipendier og ansøgning om økonomisk støtte for at sikre, at flest mulige unge får mulighed for at deltage i foreningens programmer og aktiviteter,
d. at styrke sammenholdet i foreningen, og
e. at samarbejde med organisationer og mennesker, der arbejder for tilsvarende formål.

HÆFTELSE

§ 3. Foreningen hæfter kun med foreningens til enhver tid værende formue.

MEDLEMMER

§ 4. Foreningen kan optage følgende personer som medlemmer:
a) Tidligere danske YFU-udvekslingsstudenter.
b) Forældre til nuværende og tidligere danske YFU-udvekslingsstudenter og nuværende og tidligere værtsforældre for YFU-udvekslingsstudenter i Danmark.
c) Nuværende danske YFU-udvekslingsstudenter.
d) Internationale YFU-udvekslingsstudenter på udvekslingsophold, hvori indgår skolegang, i Danmark.
e) Andre personer med interesse for foreningens formål og som kan stå inde herfor.
Stk. 2. Danske YFU-udvekslingsstudenter er medlemmer af foreningen fra det tidspunkt, hvor den pågældende udvekslingsstudent indsender ansøgning til YFU og minimum til og med det regnskabsår, i hvilket udvekslingsstudenten planmæssigt returnerer til Danmark.

§ 5. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af delegeretmødet.

§ 6. Medlemmerne skal være tilknyttet én og kun én region, normalt den region, i hvilken den pågældende har sin bopæl.

§ 7. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til sekretariatet. Manglende betaling af forfaldent kontingent betragtes som udmeldelse af foreningen efter nærmere regler, der fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2. Såfremt et medlem ikke overholder foreningens vedtægter eller det arbejdsprogram og de anvisninger, der er fastlagt af foreningens delegeretmøde, er bestyrelsen, såfremt vægtige grunde taler herfor, berettiget til at ekskludere medlemmet af foreningen, såfremt regionslederen i den region, hvor medlemmet er tilknyttet, kan tiltræde eksklusionen.
Stk. 3. Ønsker bestyrelsen at ekskludere et medlem, men kan regionslederen i den region, hvor medlemmet er tilknyttet, ikke tiltræde en sådan eksklusion, er bestyrelsen, når vægtige grunde taler herfor, berettiget til at suspendere medlemmet frem til førstkommende ordinære delegeretmøde. I så fald er bestyrelsen forpligtet til på det førstkommende ordinære delegeretmøde at forelægge spørgsmålet om suspension af medlemmet for delegeretmødet. Delegeretmødet kan beslutte at ekskludere medlemmet ved simpelt flertal. Opnås der ikke flertal til en sådan eksklusion af medlemmet, bortfalder suspensionen af medlemmet.

DELEGERETMØDE

§ 8. Delegeretmødet er foreningens højeste myndighed inden for de nærværende vedtægters fastsatte grænser.

§ 9. Der afholdes ordinært delegeretmøde hvert år, senest den 30. april.
Stk. 2. Ekstraordinært delegeretmøde afholdes, når et delegeretmøde eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 af regionerne forlanger det med angivelse af en dagsorden. Ekstraordinært delegeretmøde afholdes 6 uger efter begæringens modtagelse, jf. i øvrigt § 10, stk. 1, 2. punktum.

§ 10. Bestyrelsens forretningsudvalg indkalder til delegeretmøde med mindst 7 ugers varsel og med angivelse af en dagsorden. Til ekstraordinært delegeretmøde indkaldes dog med mindst 4 ugers varsel.
Stk. 2. Senest samtidig med indkaldelsen til delegeretmøde skal bestyrelsens forretningsudvalg underrette regionerne om antallet af bestyrelsespladser, der skal besættes, om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, samt om hvilke af disse, der genopstiller.

§ 11: Til delegeretmødet vedtages et arbejdsprogram.
Stk. 2. Efter dialog med sekretariatet og foreningen indstiller bestyrelsen et arbejdsprogram til godkendelse på delegeretmødet.
Stk. 3. Arbejdsprogrammet skal indeholde retningslinjer for foreningens arbejde samt arbejdsbeskrivelser for foreningens nationale udvalg.
Stk. 4. Forslag til arbejdsprogrammet udsendes sammen med indkaldelsen til delegeretmødet.

§ 12. Kandidater til bestyrelsesvalg skal anmeldes skriftligt til sekretariatet senest 5 uger før delegeretmødet.
Stk. 2. Såfremt der ved fristen for opstilling ikke er tilstrækkeligt med kandidater til en fuldtallig bestyrelse, kan formanden vælge at udskyde fristen til dagen, hvor valget afholdes på Delegeretmødet.

§ 13. Punkter til dagsordenen skal indsendes til sekretariatet senest 5 uger før delegeretmødet, jf. dog § 51, stk. 2, om vedtægtsændringer.

§14. Bestyrelsens forretningsudvalg fremlægger endelig dagsorden, samt bestyrelsens beretning, årsregnskab, budget, status på indeværende regnskabsår, vedtægtsændringsforslag og kandidatliste til bestyrelsesvalg senest 3 uger før delegeretmødet.

§ 15. I delegeretmødet deltager de delegerede og bestyrelsen. Herudover kan foreningens øvrige medlemmer deltage som observatører.
Stk. 2. Bestyrelsen kan invitere gæster til delegeretmødet.
Stk. 3. Den enkelte regions delegerede vælges af og blandt regionens medlemmer. Det tilstræbes, at der er delegerede fra alle medlemsgrupper repræsenteret.

§ 16. Hver region tildeles 2 delegerede. Herudover fordeles 34 delegerede forholdsmæssigt mellem regionerne på baggrund af antallet af medlemmer i regionen i forhold til antallet af medlemmer i foreningen.
Stk. 2. Antallet af delegerede opgøres af bestyrelsen den 31. december i hvert foreningsår og opgørelsen udsendes sammen med indkaldelsen til delegeretmødet jf. §10.
Stk. 3. Afrundingen i beregningen af antal delegerede sker efter almindelige matematiske principper og der anvendes 2 decimaler efter kommaet i beregningen.

§ 17. Dagsordenen for det ordinære delegeretmøde skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse
5. Fastlæggelse af arbejdsprogrammet for det kommende foreningsår til debat og efterfølgende godkendelse
6. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår og kontingentsatser for det kommende regnskabsår til godkendelse
7. Behandling af indkomne forslag og vedtægtsændringsforslag
8. Valg til bestyrelsen.
9. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

§ 18. Forhandlingerne på delegeretmødet ledes af en dirigent, der vælges på delegeretmødet. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 19. Ved valg til bestyrelse anvendes skriftlig afstemning.
Stk. 2. En stemmeseddel skal - for at være gyldig - være udfyldt med et antal kandidatnavne, som svarer til antallet af ledige pladser i bestyrelsen.
Stk. 3. Såfremt stemmerne står lige mellem flere kandidater, foretages omvalg mellem disse. Såfremt stemmerne efter omvalg fortsat står lige mellem flere kandidater, foretages lodtrækning.

§ 20. Delegeretmødets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 51 og § 52.

§ 21. Der kan under de i § 17 nævnte dagsordenspunkter 6 og 8 stemmes ved fuldmagt. Derudover kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 22. Stemmeberettigede på delegeretmødet er samtlige delegerede. På delegeretmødet har samtlige medlemmer af foreningen samt de af bestyrelsens inviterede gæster taleret.

BESTYRELSE OG UDVALG MV.

§ 23. Bestyrelsen leder foreningens daglige arbejde under ansvar over for delegeretmødet og i overensstemmelse med det af delegeretmødet fastsatte arbejdsprogram. Bestyrelsen kan i en instruks for generalsekretæren i et nærmere afgrænset omfang videredelegere den daglige ledelse af foreningen til generalsekretæren.

§ 24. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer på det ordinære delegeretmøde. Derudover vælges 2 suppleanter (1. suppleant og 2. suppleant) på det ordinære delegeretmøde.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter kan genvælges.

§ 25. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden udløbet af dets valgperiode, indtræder suppleanten indtil førstkommende ordinære delegeretmøde. På det førstkommende ordinære delegeretmøde foretages suppleringsvalg for den resterende del af det udtrådte medlems valgperiode.
Stk. 2. Ved suppleringsvalg får det bestyrelsesmedlem, der er blevet valgt med det laveste antal stemmer, den korteste funktionstid etc.

§ 26. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand/-kvinde/-person og to næstformænd/-kvinder/-personer.

§ 27. Bestyrelsens formand/-kvinde/-person indkalder skriftligt til bestyrelsesmøder med mindst 2 ugers varsel. Dagsordenen gøres tilgængelig for medlemmer senest 1 uge før mødet.

§ 28. Bestyrelsen afholder mindst 2 møder om året og derudover, når formanden/-kvinden/-personen finder det påkrævet, eller det skriftligt begæres af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer med angivelse af en dagsorden.

§ 29. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede ved et møde, der er behørigt indkaldt.Stk. 2. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens/-kvindens/-personens stemme afgørende.

§ 30. Der føres referat over beslutninger samt beslutningsgrundlag på bestyrelsens møder. Referatet gøres tilgængeligt for medlemmerne senest 4 uger efter mødet, dog altid 1 uge før det følgende bestyrelses- eller delegeretmøde.

§ 31. Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 32. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af bestyrelsesformanden/-kvinden/-personen som formand/-kvinde/-person samt de to næstformænd/-kvinder/-personer.

§ 33. Forretningsudvalget har til opgave
a) at holde sig løbende orienteret om foreningens forhold,
b) at træffe bestemmelse i alle anliggender vedrørende foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med de af delegeretmødet og bestyrelsen givne retningslinjer,
c) at forberede bestyrelsens møder, og
d) at bringe bestyrelsens beslutninger til udførelse i samarbejde med generalsekretæren.

§ 34. Forretningsudvalget træffer alle beslutninger ved énstemmighed og skal - såfremt énstemmighed ikke kan opnås i en sag - udsætte afgørelsen til det førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 35. Forretningsudvalget bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 36. Forretningsudvalget ansætter en generalsekretær til at varetage det daglige arbejde i og ledelse af sekretariatet i overensstemmelse med de retningslinjer og anvisninger, som er angivet i en instruks for generalsekretæren.

§ 37. Bestyrelsen kan, i det omfang det findes nødvendigt, nedsætte udvalg.
Stk. 2. Opslag om udvalgsposter skal annonceres, således at foreningens medlemmer får mulighed for at ytre interesse for at deltage i udvalgets arbejde.
Stk. 3. Bestyrelsen udpeger medlemmerne i de i § 37, stk. 1, nævnte udvalg og fastsætter nærmere retningslinjer for disse udvalgs arbejde. Bestyrelsen udpeger i samarbejde med udvalgene formanden/-kvinden/-personen for det enkelte udvalg.

TEGNING

§ 38. Foreningen tegnes i alle anliggender af bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

REGIONER

§ 39. En region er en del af foreningen Youth For Understanding Danmark. En region dækker et geografisk område. Der kan oprettes nye regioner, som kan sammenlægges og deles efter beslutning herom både i bestyrelsen og de involverede, aktive regioner.

§ 40. Foreningens arbejde i regionerne omfatter:
a) Udbredelse af kendskab til foreningens formål og virke gennem lokale aktiviteter målrettet alle aldre og medlemsgrupper
b) Rekruttering, udvælgelse og uddannelse af danske YFU-udvekslingsstudenter inden afrejse
c) Placering af, støtte og vejledning til, samt tilrettelæggelse af arrangementer for internationale YFU udvekslingsstudenter
d) Tilrettelæggelse af arrangementer for hjemvendte danske YFU-udvekslingsstudenter, der kan støtte et fortsat sammenhold mellem disse, samt medvirke til en videreudvikling af erfaringer fra udvekslingsopholdet

§ 41. Foreningens arbejde i den enkelte region udføres af regionens medlemmer.

§ 42. I hver region afholdes et obligatorisk regionsmøde i en periode på 3 uger før det ordinære delegeretmøde. Regionslederen indkalder alle medlemmer i regionen til de obligatoriske regionsmøder med mindst 2 ugers varsel.Stk. 2. På det obligatoriske regionsmøde skal dagsordenen omfatte forelæggelse af regionslederens beretning for det forløbne år til godkendelse.

§43. På det obligatoriske regionsmøde vælger regionen en regionsleder og eventuelt en regionsledelse blandt regionens medlemmer.
Stk. 2. En regionsleder vælges første gang for to år og derefter eventuelt supplerende for et år ad gangen.

§ 44. Såfremt en region ingen regionsledelse har, udpeger bestyrelsen en regionsleder for tiden indtil regionen selv har valgt en regionsledelse.

§ 45. Regionsledelsen leder og koordinerer regionens arbejde.
Stk. 2. Regionslederen er ansvarlig over for delegeretmødet og bestyrelse for at regionens arbejde udføres i overensstemmelse med foreningens vedtægter og det af delegeretmødet vedtagne arbejdsprogram og de af bestyrelsen givne retningslinjer.

§ 46. Til de i § 43 omtalte valg kræves simpelt stemmeflertal. Regionens medlemmer erstemmeberettigede.
Stk. 2. Såfremt stemmerne står lige mellem flere kandidater foretages omvalg mellem disse. Såfremt stemmerne efter omvalg fortsat står lige mellem flere kandidater foretages lodtrækning.
Stk. 3. Om nødvendigt kan der dispenseres for tidspunktet til de i § 43 omtalte valg, således at disse valg foretages på et andet regionsmøde i løbet af foreningsåret. Kompetencen hertil ligger hos regionslederen, der i givet fald indkalder alle medlemmer regionen med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 4. Afholdes et valg efter § 46, stk. 3, skal der på førstkommende obligatoriske regionsmøde gives meddelelse om valgresultatet samt tidspunktet for valgperiodens begyndelse.

§47. Den enkelte region bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden og vedtægter.

ÅRSREGNSKAB OG REVISION

§ 48. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

§ 49. Årsregnskabet udarbejdes af forretningsudvalget.
Stk. 2. Årsregnskabet skal før det ordinære delegeretmøde være revideret af en statsautoriseret revisor, samt være forelagt for bestyrelsen med revisorernes påtegninger til godkendelse og underskrift.
Stk. 3. Det af revisorerne reviderede og af bestyrelsen godkendte årsregnskab forelægges på det ordinære delegeretmøde til godkendelse.

§ 50. Bestyrelsen antager den statsautoriserede revisor. Den statsautoriserede revisor må ikke være medlem af foreningen.
Stk. 2. På det ordinære delegeretmøde vælges en kritisk revisor og en suppleant for denne for 1 år ad gangen. Den kritiske revisor og dennes suppleant må ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen ansætter i det omfang, bestyrelsen finder det nødvendigt, en intern revisor, som rapporterer til bestyrelsen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 51. Til ændring af foreningens vedtægter på et delegeretmøde kræves følgende to punkter opfyldt:
1) Mindst 3/4 majoritet af de afgivne stemmer, hvor blanke stemmer ikke indgår i optællingen.
2) Simpelt flertal blandt alle tilstedeværende delegerede.
Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før delegeretmødet.
Stk. 3. Bestyrelsen ansætter i det omfang, bestyrelsen finder det nødvendigt, en intern revisor, som rapporterer til bestyrelsen.

OPLØSNING

§ 52. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på 2 på hinanden følgende delegeretmøder med mindst ¾ majoritet af de tilstedeværende delegerede.
Stk. 2. Såfremt foreningen opløses, anvendes foreningens aktiver efter delegeretmødets beslutning til fremme af formålet.


Sidst ændret på YFU Danmarks delegeretmøde den 29. april 2023.